Co přináší směrnice MiFID II, nástupce původní MiFID?

Původní směrnici MiFID z roku 2004, jejímž cílem byla regulace investičních služeb a nástrojů, následuje aktualizace MiFID II, která již odráží situaci vyvolanou globální finanční krizí. A spolu s ní bylo vydáno tematicky příbuzné nařízení MiFIR. Jaké novinky přinášejí?

Klíčové termíny

Směrnice MiFID II a nařízení MiFIR jsou běžně označovány souhrnně coby MiFID II, čehož se přidržíme. Koncept MiFID II se poprvé objevil 22. května 2014. Poté byl opakovaně užíván vícero dokumenty, načež se ocitl na stole Evropské komisi, která jej v podobě směrnice schválila v roce 2015.

Schválením MiFID II byly pevně určeny i dva klíčové termíny: 3. červenec 2017 – datum, k němuž musí být MiFID II transformována do práva členských států EU a 3. leden 2018. Od tohoto dne musí být MiFID II aplikována v každém členském státu – musí být součástí uplatňované praxe.

Směrnice MiFID II a její cíle

Cílem regulace MiFID II je podpora evropské integrace a efektivity evropských finančních trhů. Směrnice zavádí principy hospodářské soutěže napříč tradičními i alternativními regulovanými trhy na celoevropské úrovni. Současně implementuje několik nových pravidel, jejichž záměrem je zvýšení transparentnosti a ochrany ve vztahu investor – investiční společnost.

Smysl směrnice MiFID II je především posílení důvěry investorů, snížení rizik narušování trhů, snížení rizik v rámci celého systému finančních trhů a zvýšení efektivity finančních transakcí.

Primárním posláním MiFID II je ovšem zvýšení ochrany investorů, přičemž působnost nových pravidel se rozšíří i na ty finanční nástroje, jejichž fungování nebylo starými pravidly korigováno – např. strukturované depozitní produkty. Zároveň byla implementována možnost zakázat obchodování s těmi investičními nástroji, které by mohly ohrozit stabilitu finančních trhů.

Stimuly a nezávislost

Ne všechny implementované změny jsou vnímány pozitivně. Problematická je především oblast stimulů investičních společností. MiFID II je omezuje – ať už v peněžní, či nepeněžní formě – s cílem zvýšit nezávislost investičních společností na zprostředkovávaných produktech. Toho se samozřejmě týká i otázka odměňování zaměstnanců daných společností.

Směrnice MiFID II chce uchovat investiční poradenství zcela nezávislé. Při jeho poskytování se musí pravidelně vyhodnocovat vhodnost konkrétního finančního produktu pro daného klienta. Vzhledem k tomu, že původní směrnice MiFID nebyla dostatečně účinná v této oblasti, směrnice MiFID II se jí zabývá do hloubky a akcentuje transparentnost vzájemných vztahů všech účastníků investování.

Obchodníci s cennými papíry či investiční společnosti, které budou chtít být označovány za nezávislé, nadále nesmí čerpat provize či účtovat poplatky třetím stranám za to, že pro klienta koupí finanční produkt. Kromě toho musí klientovi oznámit, zda konkrétní produkt doporučují nezávisle, nebo by z jeho pořízení mohli mít nějaký prospěch.

Další pravidla investování pro klienta

MiFID II přináší i celou řadu nových pravidel péče o klienta. Jedním z nich je například vhodnost a přiměřenost finančních produktů. Finanční společnost, která vytvoří finanční produkt, ho musí nastavit tak, aby vyhovoval potřebám klienta, byl nabízen na správném trhu a byl nabízen správné kategorii klientů. Pokud byl produkt vytvořen pouze pro konkrétní skupinu investorů či pro specifický profil investora, musí být poskytován jen těmto klientům a nikomu jinému. Stejně tak je při zvažování vhodnosti a přiměřenosti nutno brát v potaz i míru znalostí a zkušeností konkrétního klienta.

Dalším pravidlem nové směrnice je povinnost investičního poradce vykonat investiční pokyn klienta za nejvýhodnějších podmínek s ohledem na cenu, náklady, rychlost, velikost, pravděpodobnost úspěchu a další kritéria. MiFID II specifikuje kritéria, která určují nejvýhodnější provedení pokynu.

Finanční společnost nesmí čerpat peněžní či nepeněžní odměnu ani za to, že klienta naviguje na určité obchodní místo. V takovém případě by totiž nastal konflikt zájmů a byla by zpochybněna nezávislost dané společnosti. MiFID II tedy především usiluje o ochranu klientů před nezodpovědným poradenstvím a zvýšení transparentnosti vztahů všech zúčastněných stran.

Zdroje: esma.europa.eu, nbs.sk